Normeringsrapport

HET NORMERINGSRAPPORT VAN SONCOS

Sinds 2012 heeft SONCOS jaarlijks het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ herzien en uitgebracht. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van de medisch-specialistische beroepsverenigingen, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK).

NORMERINGSRAPPORT

De meest recente versie van het SONCOS normeringsrapport is te vinden op de webpagina van het platform Oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast is er ook een versie met de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar te vinden.

Ga hiervoor naar demedischspecialist.nl/soncos

 

Eerdere versies van het normeringsrapport zijn hieronder te vinden:

SONCOS normeringsrapport – versie 1 (2012)

SONCOS normeringsrapport – versie 2 (2014)

SONCOS normeringsrapport – versie 3 (2015)

SONCOS normeringsrapport – versie 4 (2016)

SONCOS normeringsrapport – versie 5 (2017)  /  SONCOS standardisation report – version 5 (2017)

SONCOS normeringsrapport – versie 6 (2018)

SONCOS normeringsrapport – versie 7 (2019)

SONCOS normeringsrapport – versie 8 (2020)

SONCOS normeringsrapport – versie 9 (2021)

SONCOS normeringsrapport versie 9 (2021)

AANVERWANTE PRODUCTEN

In het SONCOS normeringsrapport wordt op meerdere plaatsen verwezen naar een samenwerkingsovereenkomst of service level agreement. Op veler verzoek vindt u hieronder een voorbeeld van een service level agreement.

*Let op: dit is alleen een voorbeeld. Het is aan de samenwerkende partijen om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen.

Voorbeeld Service Level Agreement – docx
Voorbeeld Service Level Agreement – pdf
Kwaliteitsnormen NVNG

img-post06

HERZIENING

Omdat de oncologische zorg continu in beweging is, wordt het normeringsrapport jaarlijks herzien. Hierbij wordt de volgende werkwijze aangehouden.

Periode Activiteit Actie
Juni SONCOS ledenvergadering Aankondiging herziening normeringsrapport
Juni-september Onderlinge besprekingen voor consensus onder betrokken beroepsverenigingen
September SONCOS bestuursvergadering Bespreking voorstellen wijziging; in contact brengen betrokken beroepsverenigingen
September-december Commentaarronde Betrokken partijen krijgen de mogelijkheid om de voorgestelde wijzigingen te becommentariëren
November SONCOS ledenvergadering Voorgestelde wijzigingen worden besproken in de SONCOS ledenvergadering
December-januari Autorisatieronde Betrokken partijen autoriseren de nieuwe versie van het SONCOS normeringsrapport
Februari Publicatie
Februari-februari Implementatietermijn Zorginstellingen hebben een jaar de tijd om aan de herziene normen te voldoen, tenzij in het rapport anders aangegeven.

Uitvraag SONCOS normen

Jaarlijks wordt bij de ziekenhuizen navraag gedaan naar in hoeverre de SONCOS normen worden gehaald. Deze uitvraag wordt georganiseerd door SONCOS in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en uitgezet via het Transparantieportaal Zorg. In het transparantieportaal hebben ziekenhuizen de mogelijkheid om hun gegevens door te leveren aan SONCOS, waar in hoge mate gebruik van wordt gemaakt.

Doel

De resultaten van de uitvraag stellen SONCOS in staat om te monitoren in hoeverre in ziekenhuizen aan de normen wordt voldaan. Hierdoor wordt inzichtelijk wat staand beleid is geworden en waar nog verbetering mogelijk is. Tevens worden de resultaten gebruikt om te bepalen welke gegevens het jaar erna uitgevraagd moeten worden. Door deze werkwijze is de omvang van de uitvraag de laatste jaren fors afgenomen.

Resultaten volumenormen

Volumenormen kunnen niet los worden gezien van andere normen over de context waarin de volumes worden bekeken. Desondanks is dit een belangrijk instrument gebleken om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren. In Figuren 1-3 staat per norm weergegeven hoeveel ziekenhuizen behandelingen aanbieden en hoeveel van die ziekenhuizen aan de volumenormen voldoen. Hierbij is duidelijk te zien dat de concentratie waar in het artikel van 2013 al over wordt gesproken1 heeft doorgezet. De grootste concentratie heeft plaatsgevonden bij wekedelenkanker. Daarbij i s het aantal ziekenhuizen dat de operaties uitvoert afgenomen van 85 in 2013 naar 24 in 2016. Bij maagkanker is het aantal ziekenhuizen van 76 naar 21 gedaald en bij slokdarmkanker van 35 naar 21. Het percentage ziekenhuizen dat de operaties uitvoert en aan de volumenormen voldoet is drastisch gestegen.

  1. Sophie Broersen. Kankerdeskundigen stellen normen op. Medisch Contact 2012;67(50):2814-2817
Overzicht volumenormen

Normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren.

Login portal voor leden