Richtlijnen

Richtlijnen in de oncologische zorg

Richtlijnen vormen de basis voor het kwaliteitsbeleid in de oncologische zorg. In het verleden werd deze richtlijnontwikkeling ondersteund door het IKNL. Het IKNL heeft echter aangegeven deze ondersteuning niet te continueren en in te zetten op digitale beslisbomen. SONCOS is van mening dat de ‘evidence-based’ richtlijnen, mits compacter samengesteld en frequenter geüpdatet, de basis blijven voor het handelen van medisch specialisten in de oncologie. SONCOS heeft daarom de mogelijkheid aangegrepen om de richtlijnontwikkeling te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de snelle ontwikkelingen binnen de oncologie.

Hoewel er verschillende partijen zijn die de richtlijnontwikkeling kunnen ondersteunen, ontbreekt het aan een platform voor beroepsverenigingen van waaruit de te ontwikkelen of onderhouden richtlijnen kunnen worden gecoördineerd en geprioriteerd. Deze prioritering behoort ons inziens bij de taken van de wetenschappelijke verenigingen en kan vanwege het multidisciplinaire karakter bij SONCOS worden belegd. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarin het niet altijd duidelijk is wie met welk mandaat deze prioriteringsbesluiten neemt.

Bij onderhoud en ontwikkeling van richtlijnen is tumorspecifieke multidisciplinaire samenwerking essentieel. De gemandateerde experts uit de verschillende disciplines betrokken bij de diagnostiek en behandeling van het desbetreffende tumortype moeten worden gefaciliteerd om richtlijnen regelmatig te kunnen updaten. SONCOS zal daarom inventariseren welke richtlijnen aan onderhoud toe zijn, welke tumorspecifieke groepen zich hiermee bezighouden en op welke wijze zij kunnen worden gefaciliteerd.

De ontwikkelingen in de oncologische zorg gaan dusdanig snel dat voor een aantal tumorsoorten een jaarlijkse update van specifieke modules nodig is. Zeker gezien de stormachtige ontwikkelingen rondom innovatieve geneesmiddelen en de rol die de richtlijnen spelen bij het bepalen van ‘gepaste zorg’ door het Zorginstituut is het faciliteren van een snelle en efficiënte onderhoudscyclus van de richtlijnen een voorwaarde.

Daarnaast staan de verschillende kwaliteitsinstrumenten in de oncologische zorg niet los van elkaar, maar vormen een continuüm in het kwaliteitsbeleid van de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en hun dwarsverband SONCOS. De implementatie van richtlijnen kan bijvoorbeeld worden gemonitord met indicatoren. Deze kunnen worden gebruikt om feedback te geven aan behandelaren binnen de kwaliteitsregistraties of tijdens visitaties. Maar andersom kunnen resultaten uit de audits weer leiden tot aanscherping van de richtlijn.
Door in te zetten op modernisering van de richtlijnontwikkeling wil SONCOS bereiken dat wetenschappelijke verenigingen binnen de oncologie hun kwaliteitsbeleid in eigen hand hebben en dat tegelijkertijd de bruikbaarheid van richtlijnen in de dagelijkse zorg kan worden verbeterd.

Ned Tijdschrift Oncol 2017:14;279

Huidige richtlijnen in de richtlijnendatabase

De richtlijnen voor de oncologie kunt u vinden op de richtlijnendatabase: www.richtlijnendatabase.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de tumorspecifieke oncologische richtlijnen. Naast de richtlijnen is afgeleide patiënteninformatie vinden op www.thuisarts.nl.

Bot en weke delen tumoren:

Wekedelentumoren

Dermatologische tumoren:

Melanoom (recent herzien) en bijbehorende patiëntinformatie
Plaveiselcelcarcinoom van de huid en bijbehorende patiëntinformatie
Basaalcelcarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie

Endocriene en neuroendocriene tumoren:

Neuro-endocriene tumoren
Schildklierkanker

Gastroenterologische tumoren:

Oesofaguscarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie
Pancreascarcinoom (recent herzien)
Colorectaal carcinoom (recent herzien) en bijbehorende patiëntinformatie
Anuscarcinoom

Gynaecologische tumoren:

Cervixcarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie
Endometriumcarcinoom
Erfelijk of familiair ovariumcarcinoom
Epitheliaal ovariumcarcinoom en bijbehorende patiëntinformatie
Borderline ovariumtumoren

Hersentumoren:

Gliomen
Intracranieel meningeoom

Hoofd-halstumoren:

Hoofd-halstumoren (in herziening)

Longtumoren:

Niet kleincellig longcarcinoom (in herziening) en bijbehorende patiëntinformatie (met uitzaaiingen en zonder uitzaaiingen)
Kleincellig longcarcinoom (in herziening) en bijbehorende patiëntinformatie

Mammatumoren:

Borstkanker en bijbehorende patiëntinformatie

Urologische tumoren:

Niercelcarcinoom
Prostaatcarcinoom (in herziening) en bijbehorende patiëntinformatie

Overig:

Primaire tumor onbekend

Login portal voor leden