Nieuws

KWF campagne 'Kanker doet meer met je dan je denkt'

Vanaf 1 februari herhaalt KWF de publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’.
Hierin brengt KWF klachten tijdens en na de behandeling van kanker onder de aandacht. De campagne is in september 2017 voor het eerst gelanceerd en is door het publiek heel positief ontvangen. (Ex-)kankerpatiënten bleken zich hier duidelijk in te herkennen.
De publiekscampagne is zichtbaar via spots op o.a. tv, online banners, social media en op www.kwf.nl/hulpnakanker.

In maart tot en met mei herhaalt KWF voor (ex-)patiënten de verdiepingscampagne ‘Er is ook meer hulp dan je denkt. Informeer jezelf.’
Centraal staat het bespreekbaar van klachten bijvoorbeeld de huisarts, specialist of verpleegkundige. We laten het hele palet zien van formele zorg tot informele ondersteuning gericht op kwaliteit van leven.

De verdiepingscampagne is o.a. zichtbaar via posters en digitale schermen. Ook brengen we het magazine ‘Leven na kanker’ weer uit. Deze uitingen zijn te vinden bij meer dan 8.000 wachtkamers van huisartsen, bij apothekers en in ziekenhuizen.

Misschien hebben uw patiënten naar aanleiding van deze campagne vragen over de gevolgen van kanker en behandeling ervan. Zij doen een beroep op uw deskundigheid als zorgprofessional, en u speelt een belangrijke rol. Want ook al zijn de klachten misschien niet uw specialisme, u kunt wel helpen om deze bespreekbaar te maken. En om door te verwijzen als dat nodig is. Wilt u een patiënt doorverwijzen? Via www.kanker.nl/verwijsgids vindt u zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in de gevolgen van en klachten na kanker.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Margreet Verboom of Alrik Meesen via beterekwaliteitvanleven@kwf.nl.

KWF campagne

Enquête MDO's

SONCOS ziet het multidisciplinair overleg (MDO) als de hoeksteen van de oncologische zorg in Nederland. Echter, de afgelopen jaren hebben veranderingen in de zorg ervoor gezorgd dat het MDO niet meer zo efficiënt is als gewenst. Daarom is vanuit de Taskforce oncologie een project opgestart waarin de mogelijkheden voor echelonnering van de MDO’s (lokaal, regionaal, landelijk) worden verkend. Ook is uniforme verslaglegging van belang, waarvoor vanuit het Radboudumc een KWF-project wordt gedaan. Voor dit project wordt uw medewerking gevraagd.

Voor het KWF-project ‘Landelijke implementatie uniforme verslaglegging’ zijn de afgelopen maanden groepsdiscussies in diverse ziekenhuizen gevoerd met MDO-leden over het gebruik van uniforme verslaglegging tijdens het MDO. Uit deze gesprekken zijn verschillende ervaringen naar voren gekomen. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de genoemde ervaringen relevant zijn voor andere MDO-leden (aandachtsgebied: GE, urologische en gynaecologische oncologie) in Nederland, hebben de onderzoekers van het Radboudumc een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst willen zij inventariseren wat úw ervaringen als MDO-lid zijn met (het gebruik van) geprotocolleerde PA verslagen. Aan de hand van uw antwoorden kunnen ze de geprotocolleerde PA verslagen en het gebruik ervan optimaliseren. Als u patholoog bent, vragen ze u in het tweede deel van de vragenlijst naar uw ervaringen met (het gebruik van) de PALGA protocol module (PPM) zelf. Aan de hand van deze antwoorden brengen de onderzoekers de verbeterpunten van de PALGA protocollen in kaart en kunnen we deze aanpakken. Ook dit draagt bij aan het gebruik van de PALGA protocollen.

Wij waarderen het enorm als u de tijd wilt nemen om de vragenlijst ‘Ervaringen van MDO-leden met uniforme verslaglegging’ in te vullen. Het invullen vraagt ongeveer 10 minuten van MDO-leden en 15 minuten van pathologen. De vragenlijst is bereikbaar via de link.

Hoe meer ingevulde vragenlijsten de onderzoekers ontvangen, hoe completer hun beeld wordt over verbetermogelijkheden van uniforme verslaglegging tijdens het MDO. Daarom verzoeken wij u om deze vragenlijst tevens te verspreiden onder uw collega MDO-leden. Dit kunt u doen, door deze tekst inclusief de link (naar de vragenlijst) te kopiëren en te delen.

Oncologie Deventer Ziekenhuis tbv. SONCOS en DICA.Jonathan Vos Photography ©

Agenda Oncologische Netwerkzorg aangeboden aan minister

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. SONCOS nam namens de Federatie Medisch Specialisten deel aan deze Taskforce. Zo hebben we bijgedragen aan de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022, die op woensdag 19 december 2018 is gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

De komende jaren gaan alle partijen die deze agenda steunen samenwerken om gezamenlijk uitwerking te geven aan oncologische netwerkvorming waarbij verschillende professionals en zorgaanbieders samenwerken in een zorgnetwerk rondom de patiënt met kanker. Daarbij staat voorop dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt in een goed proces van ‘samen beslissen’. Hiervoor zijn in de Agenda vijf onderwerpen als speerpunten benoemd: integrale zorg, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, juiste informatie en waardegedreven oncologische zorg. Daarvoor is het belangrijk de huidige knelpunten op het gebied van ICT-mogelijkheden, afhankelijkheid van ICT-leveranciers, privacywetgeving en toenemende administratielasten voor zorgprofessionals weg te nemen.

De Agenda sluit aan op het eerder dit jaar gesloten Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022, waarin ruim aandacht is voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en netwerkgeneeskunde. Om uitwerking te geven aan oncologische netwerkvorming is de inbreng van professionele richtlijnen en normen vanuit de wetenschappelijke verenigingen van groot belang.

Over de organisatoren
In de Taskforce Oncologie bundelen de volgende organisaties hun krachten: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS – die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vertegenwoordigt) en kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL. De Taskforce Oncologie adviseert het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, dat met financiering van het Citrienfonds werkt aan het stimuleren en versnellen van oncologische netwerkvorming. Het Citrienfonds is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

images

Kennisagenda's oncologie

De belangrijkste thema’s om te evalueren in de huidige kankerzorg zijn de organisatie van de nazorg, de zorg voor (kwetsbare) ouderen patiënten en de rol van beeldvorming in het behandeltraject. Dit blijkt uit een inventarisatie van de kennisagenda’s van 15 wetenschappelijke verenigingen.

Eén van de speerpunten in het kwaliteitsbeleid van de wetenschappelijke verenigingen van de laatste jaren is zorgevaluatie. Zorgevaluatie gaat over het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van reguliere zorg. De uitkomst van een zorgevaluatietraject is een kennisagenda, waarin de belangrijkste kennislacunes staan beschreven.

Overzicht oncologische kennislacunes

Sinds de eerste kennisagenda is opgesteld door de NVKNO hebben 14 andere wetenschappelijke verenigingen een kennisagenda opgesteld, waaronder een aantal SONCOS verenigingen. In al deze kennisagenda’s zijn kennislacunes in de oncologische zorg te vinden, maar deze waren tot op heden niet duidelijk bij elkaar te vinden. Daarom heeft SONCOS het initiatief genomen om een inventarisatie uit te voeren en deze kennislacunes op een rij te zetten. Hiermee wordt inzichtelijk wat de belangrijkste onderzoeksvragen in de oncologische zorg voor de komende jaren zijn.

Belangrijkste thema’s

Uit deze inventarisatie blijkt dat er in totaal 41 kennislacunes over de oncologische zorg zijn geprioriteerd. Naast kennislacunes die specifiek voor één vereniging zijn (de behandeling van een specifieke tumorsoort), zijn er ook enkele terugkerende thema’s te identificeren. De belangrijkste thema’s zijn de organisatie van de nazorg en revalidatie (in zes kennisagenda’s), zorg voor (kwetsbare) ouderen patiënten (in drie kennisagenda’s) en de rol van beeldvorming (in drie kennisagenda’s).

Onderzoek faciliteren

Door deze kennisagenda’s en de resultaten van de inventarisatie wordt duidelijk waar de belangrijkste uitdagingen in het evaluatieonderzoek binnen de oncologische zorg voor de komende jaren liggen. Om dit onderzoek te faciliteren, gaan de wetenschappelijke verenigingen de samenwerking aan met onderzoeksnetwerken en -financierders om het onderzoek ook uit te laten voeren. Dit komt de kankerzorg op de langere termijn ten goede.

Kennisagenda

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden