Nieuws

Themasymposium 2018 - toekomstbestendige innovatie

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert SONCOS wederom haar jaarlijkse themasymposium. Bij de vorige edities is er gediscussieerd over oncologische netwerken, kwaliteitsnormen en audits en de houdbaarheid van evidence-based medicine. Dit jaar besteden we aandacht aan toekomstbestendige innovatie en de rol die SONCOS daar bij heeft. De technologische en medicamenteuze ontwikkelingen in de oncologie gaan steeds sneller. Hoe gaan we daar als dokters mee om? Is elke innovatie ook zinnige zorg en wie bepaalt dat? Hoe organiseren en evalueren we de implementatie van nieuwe technieken of behandelingen en is er een rol voor SONCOS in het ontwikkelen van normen of het initiëren van registraties? 

In het eerste deel van het symposium wordt ingegaan op enkele belangrijke innovaties van de laatste jaren. Zo heeft immunotherapie gezorgd voor een aanzienlijke verbetering in overleving bij melanoom, maar de maatschappelijke kosten blijken aanzienlijk. Kunnen we die op blijven brengen nu immunotherapie ook bij long-, nier- en blaascarcinoom wordt toegepast? Registraties zoals de DMTR laten zien wat de daadwerkelijke opbrengsten voor de patient zijn, maar ook wat de kosten zijn per QALY. Wie beslist in Nederland of dat het waard is?

Ook komen er vier protonencentra in Nederland, waarin maximaal 2.200 patiënten per jaar behandeld kunnen worden. Vanuit direct betrokkenen wordt een reflectie gegeven op ‘zinnig gebruik’ van protonentherapie en hoe de radiotherapeuten dat gaan evalueren.

In het tweede deel van het symposium wordt ingegaan op de implementatie en organisatie van innovaties en hoe verschillende disciplines daarin kunnen samenwerken. Als casus worden de hypertherme intraperitoneale chemotherapiebehandelingen bij ovariumcarcinoom (OVHIPEC) genomen. De chirurgen voeren HIPEC behandelingen al langere tijd uit voor peritonitis carcinomatosa bij coloncarcinoom en voor pseudomyxoma peritonei. Deze hoogcomplexe, hoogrisico operaties vinden plaats in een beperkt aantal HIPEC centra. Wat kunnen de gynaecologen en chirurgen van elkaar leren over deze behandeling, hoe werken ze samen en hoe organiseren ze dat?

Als hoeksteen voor de kankerzorg in Nederland is het multidisciplinair overleg een groot goed en……. nergens in de wereld zo goed georganiseerd als in ons land! Het SONCOS normeringsdocument schrijft voor dat iedere patient moet worden besproken in een tumorspecifiek multidisciplinair MDO. Echter, er moeten steeds meer patiënten besproken worden waardoor deze overleggen steeds meer tijd innemen, zowel voor behandelaars als de ondersteunende specialismen. Hoe kan het MDO efficiënt blijven worden ingezet in de moderne kankerzorg? Moeten we meer of minder bespreken en bestaat het ‘hamerstuk’ eigenlijk nog wel in deze tijd van ‘personalized medicine’?

Het SONCOS themasymposium 2018 zal worden gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. Graag discussiëren wij met u over toekomstbestendige innovatie in de kankerzorg. Kijk voor meer informatie op onze agenda.

Muntgebouw-1-1

SONCOS normeringsrapport versie 6

Zoals ieder jaar zijn de SONCOS normen (versie 6 – 2018) ook dit jaar weer herzien. Aan de totstandkoming van deze versie hebben 24 beroepsverenigingen van medisch specialisten en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie bijgedragen. De wijzigingen voor dit jaar zijn relatief klein. Zo zijn er bijvoorbeeld geen nieuwe tumorsoorten bijgekomen.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste ontwikkelingen in deze versie van het normeringsrapport zijn dat er criteria zijn opgesteld voor een afdeling klinische farmacie; de urologen een aantal volumenormen met ingang van 2018 hebben verhoogd; en de vernieuwde kwaliteitscriteria vanuit de radiotherapeuten zijn toegevoegd.

Normen van kracht

Tevens zijn met ingang van 2018 enkele eerder beschreven normen van kracht geworden. Na een implementatietijd van vijf jaar geldt de norm dat ieder ziekenhuis dat oncologische zorg levert twee internisten met registratie in het aandachtsgebied oncologie in dienst moet hebben. Tevens is de vorig jaar door de NVALT verhoogde volumenorm voor het aantal longkankerpatiënten dat in een ziekenhuis behandeld wordt (50 per jaar) in werking getreden.

Uitvraag SONCOS normen

Zorgverzekeraars Nederland doet jaarlijks in overleg met SONCOS een uitvraag van een selectie van normen via het Transparantieportaal Zorg (www.transparantieportaalzorg.nl). Binnen het Transparantieportaal Zorg is er de mogelijkheid om SONCOS te autoriseren voor inzage van de gegevens. Afgelopen jaar hebben we deze gegevens gebruikt om de uitvraag qua omvang verder te beperken, teneinde de administratieve last te verlagen. Dit jaar vragen we de ziekenhuizen opnieuw om de gegevens door te leveren, zodat de kwaliteitsnormen gericht aangescherpt kunnen worden en de administratieve last verder verlaagd kan worden.

Voorkant SONCOS normeringsrapport

Nieuwe website

Zoals u kunt zien heeft SONCOS een volledig vernieuwde website. De laatste tijd is samen met Bureau VET hard gewerkt om de website te ontwerpen en van inhoud te voorzien. Er zijn verschillende nieuwe functionaliteiten ingebouwd. Hieronder vindt u een greep van de aanpassingen:

  • een geheel vernieuwd design
  • een overzicht van de bij SONCOS aangesloten verenigingen
  • een inlogomgeving voor leden en bestuur met de vergaderingen en bijbehorende stukken
  • de mogelijkheid tot het opgeven voor een nieuwsbrief
  • meer aandacht voor andere kwaliteitsactiviteiten zoals richtlijnen en kwaliteitsregistraties

Wij nodigen u graag uit om de website eens door te nemen. Mocht u op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich rechtsonder aan de pagina opgeven voor de nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief kondigen we onder andere komende evenementen aan en berichten over recente ontwikkelingen.

 

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden