Nieuws

SONCOS normeringsrapport versie 6

Zoals ieder jaar zijn de SONCOS normen (versie 6 – 2018) ook dit jaar weer herzien. Aan de totstandkoming van deze versie hebben 24 beroepsverenigingen van medisch specialisten en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie bijgedragen. De wijzigingen voor dit jaar zijn relatief klein. Zo zijn er bijvoorbeeld geen nieuwe tumorsoorten bijgekomen.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste ontwikkelingen in deze versie van het normeringsrapport zijn dat er criteria zijn opgesteld voor een afdeling klinische farmacie; de urologen een aantal volumenormen met ingang van 2018 hebben verhoogd; en de vernieuwde kwaliteitscriteria vanuit de radiotherapeuten zijn toegevoegd.

Normen van kracht

Tevens zijn met ingang van 2018 enkele eerder beschreven normen van kracht geworden. Na een implementatietijd van vijf jaar geldt de norm dat ieder ziekenhuis dat oncologische zorg levert twee internisten met registratie in het aandachtsgebied oncologie in dienst moet hebben. Tevens is de vorig jaar door de NVALT verhoogde volumenorm voor het aantal longkankerpatiënten dat in een ziekenhuis behandeld wordt (50 per jaar) in werking getreden.

Uitvraag SONCOS normen

Zorgverzekeraars Nederland doet jaarlijks in overleg met SONCOS een uitvraag van een selectie van normen via het Transparantieportaal Zorg (www.transparantieportaalzorg.nl). Binnen het Transparantieportaal Zorg is er de mogelijkheid om SONCOS te autoriseren voor inzage van de gegevens. Afgelopen jaar hebben we deze gegevens gebruikt om de uitvraag qua omvang verder te beperken, teneinde de administratieve last te verlagen. Dit jaar vragen we de ziekenhuizen opnieuw om de gegevens door te leveren, zodat de kwaliteitsnormen gericht aangescherpt kunnen worden en de administratieve last verder verlaagd kan worden.

Voorkant SONCOS normeringsrapport

Nieuwe website

Zoals u kunt zien heeft SONCOS een volledig vernieuwde website. De laatste tijd is samen met Bureau VET hard gewerkt om de website te ontwerpen en van inhoud te voorzien. Er zijn verschillende nieuwe functionaliteiten ingebouwd. Hieronder vindt u een greep van de aanpassingen:

  • een geheel vernieuwd design
  • een overzicht van de bij SONCOS aangesloten verenigingen
  • een inlogomgeving voor leden en bestuur met de vergaderingen en bijbehorende stukken
  • de mogelijkheid tot het opgeven voor een nieuwsbrief
  • meer aandacht voor andere kwaliteitsactiviteiten zoals richtlijnen en kwaliteitsregistraties

Wij nodigen u graag uit om de website eens door te nemen. Mocht u op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich rechtsonder aan de pagina opgeven voor de nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief kondigen we onder andere komende evenementen aan en berichten over recente ontwikkelingen.

 

NVRO presenteert kennisagenda

Op 16 juni jongstleden heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda gepresenteerd. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek zeer wenselijk is. KWF-directeur Michel Rudolphie nam een eerste exemplaar van de kennisagenda in ontvangst.

Aansluiten bij laatste ontwikkelingen

Radiotherapie wordt voornamelijk toegepast binnen de oncologie. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe behandelmethoden zoals protonentherapie en de MR-versneller. Om de radiotherapeutische zorg efficiënt te verbeteren, is een gecoördineerd onderzoeksprogramma nodig.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen in de kennisagenda zijn gericht op verbetering van de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten: meer patiënten genezen, met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. De NVRO wil onder andere onderzoek uitvoeren naar de rol van moderne beeldvormende technieken bij de voorbereiding en uitvoering van de bestraling. Daarnaast komen kennishiaten aan bod over de combinatie van radiotherapie met chemotherapie en de snel ontwikkelende doelgerichte therapieën. Maar ook kennishiaten over de behandeling van patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen met hoge dosis radiotherapie. Wat is bijvoorbeeld bij diverse soorten tumoren het effect van orgaansparende therapie versus chirurgie op overleving en kwaliteit van leven? En hoe kan radiotherapie zo goed mogelijk worden aangepast aan de individuele oudere/kwetsbare patiënt met betrekking tot doelvolume, dosis, fractionering en wel of niet behandelen?

Samenwerking

De kennisagenda is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituutvan de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast zijn de koepelverenigingen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) nauw betrokken geweest, en zijn partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) benaderd voor het aanleveren en prioriteren van de kennishiaten.

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken. De kennisagenda van de radiotherapeuten geeft hier invulling aan.
Download de kennisagenda.

ECCO 2017

Tijdens het European Cancer Organisation (ECCO) congres te Amsterdam heeft SONCOS samen met het KWF een publieksdag georganiseerd. Tijdens deze publieksdag hebben drie bekende Nederlanders stage gelopen bij een oncologische instelling, alwaar zij de laatste ontwikkelingen te horen kregen op het gebied van bijvoorbeeld diagnostiek, protonentherapie en immunotherapie. Deze Sterrenstage is terug te kijken via https://www.kwf.nl/over-kwf/terugkijken-sterrenstage/pages/default.aspx. Tijdens de live uitzending kon het publiek vragen stellen aan een expert panel, zoals te zien op de foto.

40image1

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden